• +48 513 279 797
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BeHaPeks

Nasze usługi związane z HACCP

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)


25 maja 2018 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. Stanowi to dla uczestników rynku nową okazję do wzmocnienia lojalności wobec marki poprzez skupienie się na prywatności konsumentów, zapewniając jednocześnie wysokie standardy bezpiecznej obsługi. Prywatność jest kluczową częścią współpracy z klientami. Więcej informacji o RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest BeHaPeks Piotr Rogacz (dalej „BeHaPeks”) z siedzibą w  Sosnowcu, ul. Towarowa 15 operator strony internetowej behapeks.pl

Skąd mamy Państwa dane ?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania zamówienia lub w związku z realizacją sprzedaży towarów i usług.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy z Państwem ( art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia ), w tym do:

 • sprzedaży towarów i usług
 • zlecenia transportu do Państwa
 • obsługi reklamacji, gdy złożą Państwo reklamację
 • obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem sprzedaży towarów i usług (e-mail, telefon)

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych( art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia ).

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „BEHAPEKS” ( art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia ):

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usługach,
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji ( e-mail, telefon),
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie Państwa zgody , przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony behapeks.pl,
 • prowadzenie analiz statystycznych Państwa ruchu na stronie behapeks.pl.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili, w przypadku strony internetowej poprzez zmiany w Państwa przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 • Do realizacji sprzedaży towarów lub usług wymagamy podania danych, które muszą znaleźć się na fakturze. Wymagamy również podania przez Państwa następujących danych osobowych:
 • adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko,
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy sprzedaży,
 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 Jakie mają państwo uprawnienia wobec „BeHaPeks” w zakresie przetwarzanych danych?

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez „BeHaPeks”; wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 • mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom spedycyjnym, możemy je także przekazać do kancelarii prawnej w celu windykacji należności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej
  z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z sprzedażą towarów lub usług,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
   w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalny okres przechowywania to 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym „BEHAPEKS” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?(13.1.e)

 • Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz procesorom Administratora oraz kancelariom prawnym.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?(13.1.f)

 • Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?(13.2.a)

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?(13.2.b)

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.

Jak cofnąć zgodę?(13.2.c)

 • Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres BeHaPeks w Sosnowcu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych(13.2.d)

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?(13.2.f),

 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.