• +48 513 279 797
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BeHaPeks

Aktualności branżowe

Nowa ustawa o dozorze technicznym. Czy to koniec bezterminowych uprawnień?

wozekKiedy pojawi się nowa Ustawa o Dozorze Technicznym?

Dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Nowa Ustawa o Dozorze Technicznym

pdfTERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ DO OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH


Na jaki czas będą wydawane uprawnienia UDT?

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowej Ustawie o Dozorze Technicznym jest wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne (potocznie nazywane uprawnieniami) do obsługi poszczególnych urządzeń wydawane przez UDT, TDT i WDT (odpowiednio Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór techniczny) wystawiano bezterminowo. Zmiana zakłada wprowadzenie ograniczonego terminu ważności uprawnień, który będzie wynosił od 5 do nawet 10 lat. Po tym okresie uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie na wniosek zainteresowanego, jeśli oświadczy, że w okresie ostatnich 5 lat przepracował przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie. W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto raz jeszcze podkreślić że przedłużanie uprawnieniń do obsługi urządzeń będzie bezpłatne i będzie odbywało się na wniosek zainteresowanego - czyli osoby której uprawnienia mają wkrótce wygasnąć. Co najmniej 3 miesiące przed datą końca ważności uprawnień, będzie ona musiała złożyć pisemny wniosek. We wniosku tym oprócz numeru wygasających uprawnień znaleźć się będzie musiała także klauzula w której osoba ubiegająca się o przedłużenie uprawnień pod groźbą odpowiedzialności karnej zadeklaruje wykonywanie czynności przy danym urządzeniu przynajmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Ustawodawca nie przewiduje obowiązku dołączania żadnych dokumentów potwierdzających informacje ujęte w oświadczeniu, a jedynie wskazuje na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.
Co z uprawnieniami wystawionymi na podstawie starej Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r.?
Projekt ustawy przewiduje że uprawnienia wydane na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r., z mocy nowej ustawy także staną się terminowe i ich posiadacze będą zmuszeni przedłużać ich ważność w UDT na podstawie oświadczeń lub będą przystępować do ponownych egzaminów kwalifikacyjnych. Okres ważności tych uprawnień będzie liczony od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 01.01.2019 roku.

Z czego wynikają projektowane zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym?

Argumentem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem ma być dbałość o bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń szczególnie niebezpiecznych, do jakich należą m. in. Urządzenia Transportu Bliskiego (UDT). Do tej pory mogła mieć miejsce sytuacja, w której osoba po zdobyciu uprawnień wiele lat temu, przez dłuższy czas (np. kilka lub nawet kilkanaście lat) nie obsługiwała tego typu urządzeń, a w myśl przepisów wciąż miała do tego prawo. Powyższy argument wydaje się zasadny, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ciągły dynamiczny rozwój urządzeń objętych dozorem technicznym, który dotyczy praktycznie wszystkich aspektów ich funkcjonowania, począwszy od ich budowy, parametrów, sposobów sterowania, stosowania nowych konstrukcji, materiałów, technologii aż do wdrażania nieznanych wcześniej rozwiązań w tym dużej ilości urządzeń zabezpieczających nie występujących w starszych urządzeniach.

Co z wzajemnym uznawaniem świadectw wydawanych przez UDT, WTDT i WDT?

Istotną zmianą z perspektywy przedsiębiorców może być zapis w ustawie o odgórnym uznawaniu przez poszczególne dozory (UDT, TDT, WDT) zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przedsiębiorstwom w zakresie potwierdzających umiejętności czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wykonywania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych. Wzajemnemu uznaniu będą podlegały także świadectwa kwalifikacyjne na obsługę i konserwację poszczególnych urządzeń.

Czy będzie możliwość otrzymywania dokumentów z UDT w formie elektronicznej?

Ciekawa propozycją zawartą w projekcie ustawy jest możliwość (fakultatywna) otrzymywania protokołów z badań/ czynność przeprowadzonych przez UDT w formie elektronicznej. Wiąże się to z rozwojem cyfrowej platformy do obsługi klientów rozbudowywanej przez Urząd Dozoru Technicznego (https://eudt.gov.pl/). Spowoduje to łatwiejszy i szybszy obieg dokumentów oraz ograniczy koszty kancelaryjne.

Czy pojawią się jeszcze jakieś inne zmiany?

Nowa ustawa s przewiduje wiele innych zmian. min. zmianie ulegnie wysokości opłaty egzaminacyjnej, ma ona wynosić 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ( na chwilę obecną jest to około 160 zł) i będzie ona co roku waloryzowana. W projekcie ustawy pojawia się nowe definicje pojęć związanych z eksploatacją urządzenia podlegającego UDT. Chodzi tu o doprecyzowanie określeń takich jak modernizacja", "naprawa", "konserwacja" . Dookreślenie tych pojęć ułatwi wzajemne kontakty między inspektorami a przedsiębiorcami.


Podsumowanie

Reasumując nie ma powodu by bać się nowej ustawy. Wydaje się, że zmiany zaproponowane w nowelizacji idą w dobrym kierunku i pomogą usprawnić kontakty przedsiębiorców z UDT. Jeśli chodzi o wprowadzenie czasowości uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń podlegających UDT to wydaje się mieć to swoje uzasadnienie w bezpieczeństwie obsługi tychże urządzeń. Ponadto ustawodawca zadbał aby zmiana ta była jak najmniej uciążliwa dla przedsiębiorców i ich pracowników. Warto jednak mieć na uwadze terminy i pamiętać iż dotychczasowe uprawnienia obowiązują jedynie 5 (bądź w pewnych przypadkach 10) lat od 1 stycznia 2019 r.


© 2023 BeHaPeks. All Rights Reserved. Designed by InnoVea